Normativas sobre os vehículos de mobilidade persoal (VMP)
Normativas sobre os vehículos de mobilidade persoal (VMP)

Normativas sobre os vehículos de mobilidade persoal (VMP)

A continuación recompilamos as normativas que afectan os vehículos de mobilidade persoal (VMP):

 

Ordenanza municipal de Vigo

Descargar a ordenanza publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e que entra en vigor a partir do 7 de xuño de 2022.

Folleto informativo sobre a ordenanza municipal (galego)

Folleto informativo sobre la ordenanza municipal (castellano)

[Antigo] Descargar o proxecto de ordenanza municipal de Vigo reguladora da utilización dos vehículos de mobilidades persoal.

 

Real Decreto 970/2020

Modifícanse o Regulamento Xeral de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro e o Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro, en materia de medidas urbanas de tráfico (BOE-A-2020-13969):

Ver Real Decreto 970/2020 na páxina do BOE.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Derróganse cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste real decreto.

Isto significa que a instrución VMP 2019-S-149 non se derrogou completamente.

 

Regulamento (UE) nº 168/2013 do Parlamento Europeo e do Consello

Do 15 de xaneiro de 2013, relativo á homologación dos vehículos de dúas ou tres rodas e os cuatriciclos, e á vixilancia do mercado dos ditos vehículos.

Ver Regulamento 168/2013 na páxina do BOE

Nota: Hai dous tipos de normativas europeas: As Directivas e os Regulamentos.

As Directivas son normativas que teñen que ser transpostas por cada Estado Membro (é dicir, incorporadas ás lexislacións nacionais de cada Estado).

Os Regulamentos, polo contrario, son de aplicación directa e o seu cumprimento é obrigatorio en toda a UE dende a súa entrada en vigor.

Polo tanto, o Regulamento (UE) 168/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xaneiro de 2013, é directamente aplicable en España, prevalecendo fronte a calquera normativa nacional.

 

Resolución do 12 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Tráfico

Pola que se aproba o Manual de Características Técnicas dos vehículos de mobilidade persoal:

Ver Resolución da DGT na páxina do BOE.

Os Vehículos SEN certificación poderán:

  • Circular e comercializarse ata o 22 de xaneiro de 2024.
  • A partir do 22 de xaneiro de 2024 poderán circular pero non comercializarse.
  • A partir do 23 de xaneiro de 2027 xa non poderán circular.